Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 23 november 2020

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten en websites die worden aangeboden door Base Network Services BV (“Tweaknews”). In onderstaande privacyverklaring zetten wij uiteen welke gegevens wij van u verzamelen, hoe we die gebruiken en voor welke doeleinden we dat doen.

Het kan van tijd tot tijd nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Als wij dit privacybeleid wijzigen, plaatsen wij de nieuwste versie ervan direct op onze website. Het is daarom verstandig deze privacyverklaring regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht.

Waarom is uw privacy zo belangrijk?

Tweaknews heeft nog nooit gegevens van klanten aan derden verkocht. Wij geloven dat privacy en het vertrouwen van onze klanten van cruciaal belang zijn om goede diensten te leveren overeenkomstig de hoogst denkbare ethische en juridische normen. We registreren niet welke nieuwsgroepen een klant bezoekt of welke inhoud (indien aanwezig) een klant downloadt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Tweaknews verzamelt gegevens die u vrijwillig verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account, uw profiel bijwerkt, om klantenondersteuning vraagt of anderszins met ons communiceert. Soorten gegevens die wij mogelijk verzamelen, zijn onder meer: uw naam, e-mailadres, postcode, land van verblijf en betalingsmethode.

Wanneer u gebruikmaakt van onze websites of diensten, verzamelen wij automatisch de volgende gegevens:

Locatiegegevens: Wij verzamelen de locatie (bij benadering) van de pc die of het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met onze diensten of websites op basis van het IP-adres van uw pc.

Inloggegevens: We verzamelen serverlogbestanden met betrekking tot uw gebruik van onze websites of diensten. Daarbij gaat het onder meer om uw IP-adres en de datum en de tijd waarop u verbinding maakt.

Gebruiksgegevens: We verzamelen de gebruiksgegevens van klanten met betrekking tot onze websites en diensten met als doel onze producten te verbeteren, klantenondersteuning te bieden en algemene onderhoudsproblemen op te lossen.

Cookies: We verzamelen anonieme gegevens over hoe bezoekers gebruikmaken van onze website. Dit gebeurt met behulp van de webanalysediensten van derden zoals Google Analytics. Ook kunnen we van Google Analytics gebruikmaken voor remarketingdoeleinden. Mogelijk maken we gebruik van "cookies" om te volgen hoe gebruikers met onze website omgaan. Een cookie is een stukje informatie dat de webserver opslaat in de browser van de pc. Als de bezoeker de website later opnieuw bezoekt, wordt deze informatie door die webbrowser teruggestuurd naar de webserver, om de identificatie van de gebruiker te vergemakkelijken.

Hoe gebruiken wij de door ons verzamelde gegevens?

Mogelijk combineren wij de gegevens die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren en verbeteren van onze producten en diensten;
 • Het verwerken van uw transacties;
 • Het u toesturen van technische kennisgevingen en ondersteunende en administratieve berichten;
 • Het met u communiceren over producten, diensten, aanbiedingen en evenementen, alsmede ander nieuws en overige informatie waarvan wij denken dat u daar mogelijk in bent geïnteresseerd;
 • Het faciliteren van wedstrijden en promotieactiviteiten en het verwerken en toesturen van prijzen;
 • Het bewaken en analyseren van trends en van het gebruik in verband met onze Diensten;
 • Het eventueel delen van gegevens met onze zakelijke partners en moeder- en/of dochtermaatschappijen (zie de paragraaf over het ‘Delen van gegevens’ hieronder); en
 • Het opsporen en voorkomen van frauduleuze transacties en overige illegale activiteiten en het beschermen van de rechten en eigendommen van Tweaknews en anderen.

Voor zover de verwerking door Tweaknews van uw persoonsgegevens is onderworpen aan de algemene verordening gegevensbescherming, zorgt Tweaknews dat zij uw voorafgaande instemming verkrijgt alvorens uw gegevens voor haar doeleinden te verwerken, tenzij Tweaknews tot verwerking van uw persoonsgegevens is verplicht teneinde haar contract met u te vervullen, of indien Tweaknews een gerechtvaardigd belang heeft om uw gegevens te verwerken, zoals hierboven beschreven.

In hoeverre delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens als wij hiertoe worden verplicht op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving of langs juridische weg. Ook delen wij beperkte gegevens met dienstverleners in verband met de diensten die zij voor ons en voor u verrichten. Ook kunnen wij uw gegevens delen in verband met de eventuele financiering, verkoop of fusie van onze onderneming.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen en hebben daartoe belangrijke maatregelen getroffen. Deze oplossingen omvatten, maar blijven niet beperkt tot wachtwoordbeveiliging, versleuteling, firewalls, toegangsdetectie, afwijkingsdetectie en toegangscontroles voor onze medewerkers. Zorg, als u uw gegevens wilt beschermen, dat u uw inloggegevens en wachtwoord geheim houdt en aan geen enkele persoon bekendmaakt. Als u echter denkt dat er misbruik is gemaakt van uw wachtwoord, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij slaan de persoonsgegevens niet langer op dan vereist is voor onze rechtmatige bedrijfsdoeleinden. Op grond van bepaalde wettelijke vereisten kunnen wij verplicht zijn bepaalde soorten gegevens langer te bewaren , bijv. ten behoeve van fraudepreventie of financiële verslaglegging.

Welke rechten hebt u?

Alle personen die zijn gevestigd in bepaalde landen, waaronder de landen van de Europese Economische Ruimte, hebben bepaalde wettelijke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Uw wettelijke rechten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn als volgt:

 • Recht van inzage: U kunt Tweaknews verzoeken om te bevestigen welke gegevens over u worden verwerkt. Als u dat doet, krijgt u inzage in de van uw verwerkte gegevens.
 • Recht op rectificatie: indien onze gegevens over u onjuistheden bevatten, kunt u Tweaknews vragen deze te rectificeren. Dit omvat onder andere het recht om onvolledige gegevens te laten aanvullen, rekening houdend met het doel van de verwerking.
 • Recht op gegevenswissing: u kunt Tweaknews vragen om uw gegevens te wissen, bijv. wanneer de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking indien u hier redenen voor hebt in het licht van uw specifieke situatie of indien de verwerking betrekking heeft op ongevraagde commerciële communicatie, direct marketing en/of profilering.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt Tweaknews vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken indien (i) de gegevens onjuist zijn; (ii) de verwerking onrechtmatig is; (iii) u wilt dat wij de gegevens bewaren na de bewaringsperiode omwille van een rechtsvordering; of (iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen een verwerking en de verificatie van onze gerechtvaardigde belangen nog gaande is.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt Tweaknews vragen om u een elektronisch bestand op te sturen met al uw gegevens, dan wel om uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde indien dat technisch uitvoerbaar is.

Wij zullen zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen één maand op uw verzoek ingaan. Indien toegestaan door de geldende wetgeving, kan Tweaknews de reactietermijn verlengen met nog eens twee maanden indien dat nodig is als gevolg van de complexiteit en de hoeveelheid verzoeken. Tweaknews stelt u in kennis van elke verlenging en de reden daarvan. In het geval Tweaknews niet ingaat op uw verzoek, informeren wij u over de redenen waarom wij dat niet doen.

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. U kunt hiervoor een bericht sturen naar privacy@tweaknews.eu of support@tweaknews.eu. Zodra Tweaknews van u een bericht van intrekking heeft ontvangen, wordt de verwerking van uw gegevens stopgezet. Verwerking die heeft plaatsgevonden vóór de intrekking, blijft op grond van de geldige toestemming van dat moment echter legitieme verwerking. Tweaknews is niet verplicht de verwerking omgedaan te maken.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Als u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte en van oordeel bent dat wij persoonsgegevens van u houden overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kunt u uw vragen, bewaren en klachten direct tot ons richten op privacy@tweaknews.eu of support@tweaknews.eu. Ook kunt u contact opnemen met de nationale toezichthoudende autoriteit in het rechtsgebied waar u verblijft. Een overzicht van alle gegevensbeschermingsautoriteiten is te vinden op: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm